Teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos Konstitucija

2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

3. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

4. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

5. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas

6. Lietuvos kultūros politikos nuostatai

7. Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės

8. Lietuvos Respublikos dainų švenčių įstatymas

9. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

10. Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas

11. Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas

12. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas

13. Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisyklės