foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Mes Facebook'e

Youtube kanalas

youtube

 


PATVIRTINTA

Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro direktorius direktoriaus

2022 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 3-8

MAŽOSIOS LIETUVOS JURBARKO KRAŠTO KULTŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2022 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS

Eil.Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo terminas

Laukiami rezultatai

Vertinimo kriterijai

I.                 I. PARENGTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMAS, PASKIRTI ATSAKINGUS ASMENIS

1.

1.1. Paskirti asmenį atsakingą už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą
Kultūros centro direktorius
2022 m.
sausis

-

Kultūros centre paskirtas asmuo atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą

2.

1.2. Tikslinti korupcijos prevencijos programą ir parengti korupcijos prevencijos įgyvendinimo 2022 m. priemonių planą. Patvirtintą planą skelbti kultūros centro interneto svetainėje

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą
2022 m.
vasaris

Korupcijos prevencijos priemonės bus vykdomos pagal parengtą ir direktoriaus patvirtintą planą

Prireikus tikslinama programa, jos įgyvendinimo priemonių planas. Paskelbta interneto svetainėje ir paviešinta įstaigos viduje

II.               II. KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS (KORUPCIJOS RIZIKOS NUSTATYMAS)

3.

2.1. Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę kultūros centre

Kultūros centro direktorius ir asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją

2022 m.

IV ketvirtis

Nustatytos konkrečios veiklos sritys, kuriose galima korupcijos pasireiškimo galimybė

Parengta motyvuota išvada

4.

2.2. Vykdyti viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolę atsižvelgiant į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2009-03-26 rezoliucijos Nr. KS-25 (Žin., 2009, Nr. 74-3060) ir 2009-05-11 rezoliucijos Nr. KS-41 (Žin., 2009, Nr. 74-3061) nuostatas

Viešųjų pirkimų organizatorius

2022 m.

IV ketvirtis

Tinkamas interesų konfliktų prevencijos sistemos funkcionavimas

Darbuotojai, dalyvaujantys viešųjų pirkimų procese

5.

2.3. Skelbti kultūros centro interneto svetainėje informaciją apie įstaigos darbuotojams pareikštus įtarimus padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Kultūros centro direktorius ir asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją

Per 10 darbo dienų nuo informacijos apie darbuotojams pareikštus įtarimus padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, patvirtinimo

Būtų užtikrinamas viešumas, siekiant kitus darbuotojus atgrasyti nuo korupcinės veiklos, didėtų nepakantumas korupcijai

Asmenų, kuriems buvo pateikti įtarimai padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, skaičius

6.

2.4. Nustačius korupcijos faktus, kultūros centro direktoriui teikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo, siekiant, kad nustatyti korupcijos faktai nepasikartotų

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą

Per 10 darbo dienų nuo korupcijos fakto patvirtinimo

Nustatytos būtų ar patikslintos ir įgyvendintos konkrečios priemonės korupcijos pasikartojimui šalinti

Parengtas priemonių planas

7.

2.5. Nagrinėti skundus, pareiškimus dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, o jiems pasitvirtinus nedelsiant informuoti Jurbarko rajono savivaldybės administraciją

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą

Gavus skundą, pareiškimą

Laiku būtų reaguojama į skundus bei vykdomos reikiamos priemonės

Skundų, pateiktų pareiškimų dėl galimų korupcijos apraiškų, skaičius

8.

2.6. Pagal galimybes organizuoti, dalyvauti darbuotojų mokymuose korupcijos prevencijos klausimais

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą

Esant galimybei

Aiškus viešųjų pirkimų proceso reglamentavimas, padedantis sumažinti korupciją

Mokymus antikorupcijos tema išklausiusių darbuotojų skaičius

III. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ, VYKDOMŲ KULTŪROS CENTRE, PROCESO TOBULINIMAS

9.

3.1. Vadovautis supaprastintų viešųjų pirkimų įstatymu

Viešųjų pirkimų organizatoriai

 

Aiškus viešųjų pirkimų proceso reglamentavimas, padedantis sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę

 

IV. Antikorupcinis vertinimas

10.

4.1. Pateiktos rekomendacijos kontroliuojančių įstaigų, kurios įgaliotos kontroliuoti korupcijos pasireiškimo galimybę. Gauta metodinė medžiaga. Pagal pateiktą pasiūlymų paketą įgyvendinamos nurodytos rekomendacijos

 

 

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą

 

 

Nuolat

Pašalintos prielaidos korupcijos pasireiškimui

 

Peržiūrėti ir reikalui esant inicijuoti dokumentų papildymą, reglamentuojančių korupcijos prevenciją

 

 

V.visuomenės švietimas ir informavimas korupcijos prevencijos klausimais

11.

5.1. Kultūros centro interneto svetainėje skelbti informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir kur turi kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veikla.

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą

Nuolat

Visuomenės nariai žinos, kur kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio veikomis

Kultūros centro interneto svetainėje paskelbta informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus bei į kokią instituciją ir kokia tvarka asmuo gali kreiptis dėl korupcijos apraiškų

12.

5.2. Kultūros centro interneto svetainės puslapio skiltyje, skirtai korupcijos prevencijai, skelbti ataskaitą apie įstaigos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą

Esant korupcinio pobūdžio teisės pažeidimams skelbti ataskaitą

Visuomenės nariai žinos apie korupcinio pobūdžio veikas kultūros centre

Pranešimų apie korupcijos prevencijos priemonių plano vykdymą skaičius. Pasiūlymų dėl priemonių tikslinimo skaičius.

Nuorodos

jurbarko savivaldybe


jkc logotipas


viesvile logo1


smalininku kartodromas logo

 


Jurbarko turizmo ir verslo inforacijos centras


pagegiai