foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Mes Facebook'e

Youtube kanalas

youtube

 

MAŽOSIOS LIETUVOS JURBARKOKRAŠTO KULTŪROS CENTRO DIREKTORIAUS ARVYDO GRIŠKAUS

                                                                      2023 m. UŽDUOTYS

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

2. 1 Skatinti kurti ir dalyvauti kultūroje.

Ugdyti palaikyti talentus sudaryti tinkamas sąlygas kūrybai skirtingose meno srityse

Skatinti tolygų aukštos vertės ir įvairių raiškos formų kultūros prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms

(Paimta iš Lietuvos kultūros strategijos „Kultūra 2030“)

Dirbti su jaunimu: organizuoti renginius ir veiklas bendradarbiauti su švietimo organizacijomis

Organizuoti aukštos vertės įvairius renginius ir veiklas įvairiomis visuomenės grupėmis

Suorganizuoti ne mažiau 4 jaunimui skirtus renginius.

Turėti ne mažiau 2 vaikų jaunimo kolektyvus.

Bendradarbiaujant   su švietimo įstaigomis suorganizuoti ne mažiau 4 priemones

Pravesti nemažiau 10 ekskursijų edukacijų jaunimui ir vaikams

Organizuoti ne mažiau 5 profesionalaus meno renginių

2.2 Formuoti savo tapatumą kuriančios visuomenės kritinį mąstymą ir pilietiškumą.

(Paimta iš Lietuvos kultūros strategijos „Kultūra 2030“)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengti Mažosios Lietuvos prijungimo prie Didžiosios Lietuvos 100 metų jubiliejaus renginių planą ir jį įgyvendinti

Respublikiniu ir rajono lygiu tęsti veiklas susijusias su dailininkės Lidijos Meškaitytės   gyvenimo ir kūrybos atminimu

Kultūros centro kultūrinio savitumo, išskirtinumo kūrimas, įvaizdžio   formavimas.

Organizuoti valstybinių švenčių minėjimus, kitas pilietiškumą skatinančias veiklas

 

 

 

Suorganizuoti ne mažiau 10 renginių, veiklų pristatančių Mažosios Lietuvos regiono kultūrą ir tradicijas

Suorganizuoti dailininkės vardo plenerą ir parodą profesionaliems menininkams Suorganizuoti dailininkei skirtą konferenciją.

Parengti kultūrinio tapatumo krypčių   Viešvilei ir Smalininkams gaires.

2.3. Inicijuoti papildomų finansavimo galimybių paiešką,

 

Pateikti kultūrinės veiklos projektus, gauti papildomos lėšų įstaigos veiklų įgyvendinimui.

 

Ieškoti kitų finansavimo šaltinių .

Parengtos ne mažiau kaip 3 kultūrinių programų paraiškos ir pateiktos įvairiems fondams, kultūros tarybai.

Parengtos 2 kultūrinių programų paraiškos ir pateiktos Jurbarko rajono savivaldybės kultūrinės veiklos projektų finansavimui gauti.

Į spec. lėšas uždirbta ne mažiau kaip       2000 eur.

Gauta paramos ne mažiau kaip iš 2 kitų šaltinių.

2.4 Dalyvauti rajono kultūros politikoje ir prisidėti organizuojant rajono renginius veiklas

Dalyvauti svarbiausiuose rajono renginiuos ir veiklose

Atstovauti Jurbarko rajoną Mažosios Lietuvos etninės globos taryboje ir Mažosios Lietuvos heraldikos darbo grupėje.

Vykdyti kultūros ir meno bendruomenių bendradarbiavimas vykdant tarp institucinę veiklą.

Dalyvauti respublikinėse parodose „Adventur“. „Knygų mugėje“

Dalyvauti Jurbarko krašto šventėje ir esant poreikiui organizuoti renginį skirtą Jurbarko krašto metams paminėti

Ne mažiau kaip 2 kartus per metus;

2.5 Kultūros centro ir Smalininkų bei Viešvilės bendruomenių ugdymas

 

 

Tikslingas tobulėjimas profesinėje srityje

Inicijuoti bendrus renginius, veiklas su bendruomenėmis

Kultūros centro darbuotojų ugdymas – vidutiniškai 40 val. kiekvienam.

Vadovo kompetencijų tobulinimas - 40 val.

Bendradarbiavimas dirbant su socialiniais partneriais.

Miestelių bendruomenes įtraukti ne mažiau į 10 bendrų renginių ar veiklų.

2.6. Tobulinti įstaigos veiklą.

Kurti naujas kultūrinės-socialinės raiškos formas, pritaikyti prie besikečiančių visuomenės kultūrinių poreikių.

Užtikrinti paveikią ir savalaikę informacijos sklaidą apie įstaigos veiklą.

Kurti naujas veiklos formas, visuomenei pristatyti naujo formato kultūrinius produktus.

Informatyvi, nuolat atnaujinama įstaigos svetainė. Pasitelkiamos alternatyvios informavimo priemonės kitose medijose ir socialiniuose tinkluose.

Įgyvendintos ne mažiau, kaip 3 naujos veiklos, projektai arba naujo formato renginiai.

Įstaigos internetinis puslapis atitinka kriterijus, įvardintus 2003 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo”. Ne rečiau kaip kartą per mėnesį, esant poreikiui – dažniau, peržiūrėti ir atnaujinti informaciją internetinėje svetainėje.

 

     Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos šių užduočių įvykdymui)

3.1.Meno mėgėjų kolektyvų kaitos problemos ir išorinių sąlygų pasikeitimai;

3.2 Darbuotojo ir jo pavaldinių susijusių su numatytomis užduotimis ilgalaikis nedarbingumas;

3.3. Teisės aktų pasikeitimai;

3.4. Savivaldybės institucijų struktūriniai pasikeitimai.

 

Nuorodos

jurbarko savivaldybe


jkc logotipas


viesvile logo1


smalininku kartodromas logo

 


Jurbarko turizmo ir verslo inforacijos centras


pagegiai